TẠO ĐƠN HÀNG BẰNG FILE EXCEL

Bạn vui lòng tải file excel mẫu bên dưới. Điền thông tin về mặt hàng của bạn theo đúng định dạng trong file excel. Sau khi điền thông tin thì chọn TẢI FILE LÊN

  • TẢI FILE LÊN

  • THÔNG TIN